วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนที่ 9

ครั้งที่ 9 วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554
     ความรู้ที่ได้รับ
            วันนี้อาจารย์ได้ให้นักศึกษาส่งงานที่ได้สั่งไป พร้อมกับผลงานที่ได้จากการอบรมเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2554 มีดังนี้
            - สมุดเล่มเล็ก
            - ขั้นตอนการวาดรูป
            - การทำภาพ รูปปาก
            - Popup ดอกไม้ กวาง แตงโม
            - ตัวการ์ตูนชักปากขยับได้  จากนั้นอาจารย์ได้ให้นักศึกษาจับกลุ่ม 4 คน/กลุ่ม เพื่อเล่นเกมการศึกษาของเด็กปฐมวัย 6 เกม
    ท้ายคาบอาจารย์อธิบายถึงการเล่นเกมทั้งหมดและให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น จากการเล่นเกมการศึกษาในหัวข้อที่ว่า เล่นแล้วได้อะไร               - เกมการศึกษา  เด็กได้ลองผิดลองถูกในการเล่น ได้สังเกต รู้จักเปรียบเทียบ
               - อาจารย์ได้นำหนังสือ Popup  เรื่อง สัตว์ป่า นำมาเป็นตัวอย่างในการทำสื่อ Popup
และอาจารย์ได้บอกว่าจากการที่เราได้ทำสื่อหลายๆชิ้นช่วยทำให้เราสามารถนำไปใช้ในการเรียนได้ตลอดเวลา เช่น จัดป้ายนิเทศ และสามารถนำไปใช้ในการฝึกสอนเด็กได้ เช่นกัน
                 ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า จากการทำงานทุกชิ้นไม่แต่ว่าจะทำไปเพื่อเสร็จงานทั้งนั้น แต่ทุกชิ้นงานที่ทำไปล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ ในการเรียนการศึกษาปฐมวัยทั้งสิ้น และสามารถนำไปใช้ในการจัดทำสื่อการสอนของเด็กได้ในอนาคต

 

บันทึกการเรียน 8

ครั้งที่ 8  วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554

หมายเหตุ : ไม่มีการเรียนการสอนเนื่องจาก มีการสอบกลางภาค
ระหว่างวันที่5-11สิงหาคม พ.ศ.2554 

อบรมการทำสื่อการสอนสำหรับการศึกษาปฐมวัย

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2554
                 อบรมการทำสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์
 

บันทึกการเรียน ที่ 7

ครั้งที่ 7 วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554
     ความรู้ที่ได้รับ
          อาจารย์ให้ส่งงาน
              1.แผ่นรองกรีด
              2.ตัวร่างของงาน
              3.ผลงานที่ได้ 
 
       อาจารย์ให้ส่งงาน พร้อมอธิบายข้อถูกและข้อผิดพลาด พร้อมวิธีแก้ไขที่ถูกต้องเพื่อให้นักศึกษาได้ไปแก้ไขงานให้ดีขึ้น

          จากนั้นอาจารย์ได้สอนวิธีการทำสมุดเล่มเล็ก และให้ดูขั้นตอนการวาดภาพเพื่อให้เด็กได้วาดภาพกันอย่างง่ายๆและถูกวิธี อีกทั้งอาจารย์ได้สอนเทคนิคการทำรูปปาก

สั่งงาน
     1.สมุดเล่มเล็ก
     2.วิธี/ขั้นตอนการสอนเด็กวาดภาพ ขนาด 3x10 นิ้ว หรือตามความคิดของนักศึกษา
     3.ทำตัวการ์ตูนรูปปาก